Kamae posture - SHINOBIKAÏ-LIEGE Sensei Pierre Revelli

Sensei PIERRE REVELLI
Gsm: +32 498111188
Sensei PIERRE REVELLI

忍術武神館 - SHINOBIKAÏ-LIEGE

Aller au contenu
KAMAE POSTURES
HATSUMI
MIGI SEIGAN
HIDARI SEIGAN
HOKO NO KAMAE
BOBI NO KAMAE
HIRA ICHIMONJI
YOKUTO
HOTEKI
KETO
SETTO
KATAMAKI
KAPPI
HITO
HISAKU
RANSETSU
KOYOKU
HEPPI
SHIHAKU
KYOGI
HOSOKU
SAKUGEKI
KIMON
Retourner au contenu